УСТАВ

На Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов Царевец”

Гр.Велико Търново,приет на учредително събрание,състояло се в гр.Велико Търново на 03.02.2003г.

                           

РАЗДЕЛ І-ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/Наименованието на Сдружението с нестопанска цел е„Клуб по спортен риболов Царевец”

/2/Седалището и адреса на управлението на сдружението е Република България,гр.Велико Търново,ул.”Йоновка” №9

/3/Сдружението се учередява за неопределен срок.

/4/Сдружението не превижда изграждането на клонове.

Чл.2„Клуб по спортен риболов Царевец” осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНСЦ.

Чл.3/1/Целите на сдружението са:

-да координира и насочва дейноста по издигане равнището на спортното майсторство в областа на спортния риболов сред населението чрез привличане на общественоста,насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори,специалисти,ръководители,деятели и симпатизанти,както и подготовка на висококвалифицирани кадри.

-да се застъпва и отстоява пред обществени,държавни органи и трети лица бързото и благоприятно решаване на всички въпроси на членовете на клуба,треньорите,състезателите,ръководителите,деятелите и симпатизантите,както и да защитава и отстоява човешките им и граждански праваот каквито и да е посегателства,ограничения и дискриминация.

-да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни организации,сдружения и търговски дружества в страната ив чужбина за постигане на общите им цели,както да обменя опит опит в областта на спортния риболов и сходни спортове.

-да развива и утвърждава физическата култура и любов към природата сред подрастващите и младите хора в общината.

-да подпомага личностната реализация в областа на спортния риболов.

/2/Средствата за реализирането на целите са:

За постигане на целите си „Клуб по спортен риболов Царевец” оганизира тренировки,състезания за осъществяване на връзки и обмяна на опит в областа на спортния риболов,осъществява сътрудничество и съвместна дейност със сродни клубове,организации,сдружения и търговски дружества в страната и извън нея.

-Подготвя и реализира проекти за повишаване на физическата култура на хората,осъществяване на всякакви помощни дейности за постигане на целите на Сдружението,които не протижоречат на ЗЮЛНСЦ.

/3/Сдружението се изгражда на следните принципи:

-равенство,взаимно уважение между членовете,треньори,деятели,съдии исимпатизанти без оглед на раса,религия и партийна принадлежност.

-право на глас на всеки член,участие в управлението на клуба,както и право да бъдеинформиран за дейността му.

-отчетност

-участие на състезания по спортен риболов,международни срещи.

Чл.4.Предмет на дейност на Сдружението

А.Основен предмет

4.1.Подпомага и организира практикуването на спортния риболов на клубно ниво.

4.2.Организира школи,тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

4.3.Организира и администрира спортни състезания.

4.4.Участва в изграждането и поддръжката на спортни обекти.

4.5.Обучава нови и тренира напреднали състезатели.

4.6.Осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни организации,сдружения и търговски дружества в страната и чужбина за постигането на общите им цели,като обменя опит в областта на спортния риболов,за изучаване и използване на постиженията им.

Б.Предмет на допълнителна стопанска дейност:

Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност,която е свързана с предмета на основната дейност,за която е регистрирано,като приходите от нея ще се използват за постигане на определените в устава цели при условията на чл.3ал.3 от ЗЮЛНСЦ.Допълнителната стопанска дейност ще се изразява в покупка с цел препродажба на спортни стоки,проектиране и продажба на уреди за спортен риболов,както и всякакви други сделки и услуги незабранени от закона.

В.Сдружението набира финансовите си средства от:

1.членски внос и допълнителни вноски.

2.Приходи от допълнителна стопанска дейност,свързана с основната дейност на Сдружението,а именно:разпореждане с имуществото на Сдружението,отдаване под наем на попомещения,съоражения и др.

3.Дарения,помощи,завещания.

Набраните средства се изразходват за осъществяване основната дейност на Сдружението,за постигане на определените в устава цели в съответствие с действащите закони в страната.

Сдружението може да създава специални фондове за осигуряване на средства по основните направления в дейността си.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Членство,Възникване и прекратяване

 

Чл.5/1/В „Клуб по спортен риболов Царевец” могат да членуват физически лица,независимо от политически,религиозни убеждения и етническа принадлежност при доброволност и равноправие,които се обединяват за развитие на спорта.

/2/Членовете се приемат в Сдружението въз основа на писмена молба,подписана от лицето,което иска членство.Молбата трябва да съдържа трите имена,ЕГН,постоянен адрес и текст,удостоверяващ,че ще спазва устава на Сдружението.

Утвърждаването на молбите става от управителния съвет.

/3/членството се прекратява:

3.1.С едностранно мотивирано волеизявление до УС на Сдружението.

3.2.Със смърта или поставянето под пълно запрещение.

3.3.С изключване от Сдружението.

3.4.С прекратяване на Сдружението като юридическо лице.

3.5.При отпадане,поради невнасяне на утвърдения от Общото събрание членски внос и неучастие в дейноста на Сдружението.

/4/Изключването става по решение на УС,което може да се обжалва пред Общото събрание.

/5/УС може да изключи член,ако системно нарушава принципите и задълженията,установени от настоящия устав,както поради виновно причинени вреди на Сдружението или отделни негови членове.

/6/Всеки член на „Клуб по спортен риболов Царевец” незаплатил членския си внос за дадената календарна година до 31.12/декември/ на същата,временно се отстранява от членство докато уреди просроченото задължение.С внасянето на членския внос,членът автоматично възстановява правата си.

/7/В течение на срока за временно отстраняване,членът няма право на глас в заседанията на Общото събрание на клуба,както и да участва в прояви от вътрешния шампионат и международни изяви по спортен риболов.

 

Права и задължения на членовете

 

Чл.6./1/Всеки член на „Клуб по спортен риболов Царевец” има право:

1.1.Да участва в дейноста на всички органи,направления и форми на изява на Сдружението.

1.2.Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението.

1.3.Да бъде информиран за дейноста на Сдружението.

1.4.Да ползва имуществото и резултатите от дейноста на Сдружението.

/2/Всеки член е длъжен:

2.1.Да участва активно в работата на Сдружението и да съдейства за осъществяването на целите му,спазвайки ъстава.

2.2.Да не използва членството си за цели,противоречащи на устава на „Клуб по спортен риболов Царевец”

2.3.Да внася ежегодно членски внос,определен от Общото събрание до края на месец декември за текущата година.

 

 

Раздел ІІІ

Органи на управление

Чл.7 Върховен орган на Сдружението е Общото събрание

Чл.8 Права на Общото събрание

/1/ОС се състои от всички членове на Сдружението.

1.Изменя и допълва Устава

2.Приема и назначава членове на УС

3.Приема и изключва членове.

4.Опеделя насоките и бъдещата дейност на Сдружението.

5.Приема отчета на дейността на УС.

6.Взема решения за прекратяване на Сдружението и други,непредвидени в Устава.

/2/Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението,но ако са взети в противоречие със Закона или Устава,могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението,отправено в едномесечен срок от узаконяването им,но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание

/3/Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.Ако в последния случай в едномесечен срок не отправи писмена покана до членовете,то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.Поканата трябва да съдържа: дневен ред,датата,часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива,то се свиква. Тя се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя най-малко един месец преди насрочения ден на мястото за обявления в сградата,където е седалището на Сдружението,като материалите по дневния ред на ОС се оставят на разположение на членовете на Сдружението до датата на свикването на ОС.

Кворум:

/4/Събранието е редовно,когато присъстват повече от половината от членовете на Сдружението(или упълномощени от тях лица).Ако не се яви нужното число,събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно,ако са се явили поне 1/3(една трета) от членовете.

Вземане на решения

/5/Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите,но за изменение на устава и за прекратяване на Сдружението се предвижда да се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.

Чл.9/1/Ръководен орган е Управителния съвет

/2/Управителния съвет се избира за срок от 4/четири/години в състав от 3/три/до 9/девет/души.За членове на УС се избират лица,които се ползват с добро име,професионални качества и компетентност и могат да допринесат за постигане на целите на клуба.

Чл.10/1/Правомощия на Управителния съвет.

1.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

2.Определя реда и организира извършването на дейноста на Сдружението,включително и тази в обща полза.

3.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейноста на Сдружението.

4.Разпорежда се с имуществото на Сдужението при спазване на устава и закона.

5.Определя размера и срока на плащане на членския внос.

6.Подготвя и внася в ОС проект за бюджет на Сдружението

Чл.11/1/УС избира от състава си председател

/2/Председателят на УС:

1.Осъществява ръководството и дейноста на УС.

2.Свиква и ръководи заседанията на УС.

3.Отговаея за контактите на Сдружението с други организации от страната и чужбина.

 

Представителство:

Сдружението се представлява пред държавните институции,търговските дружества и други обществени и стопански организации от Председателя на Управителния съвет.

Заседания на УС:

/3/Заседанията се свикват от Председателят на УС по искане на 1/3 от членовете на УС.При отсъствие на Председателя,заседанието се ръководи от друг член на Управителния съвет.Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок,то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

/4/УС може да взема решение,ако на събранието присъстват повече от половината му членове.Присъстващо е и лице,скоето има двустранна телефонна връзка или друга връзка гарантираща установяване на самоличноста му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

/5/Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите членове,а рещенията по чл.10т.2,4 и 5- с мнозинство от всички членове.

/6/УС може да взема решения и без да бъде проведено заседание,ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

/7/С решение на УС могат да се създадат помощни огани с контролни функции,като Ревизионна комисия.

Чл.12/1/Ревизионната комисия се избира за срок от 4/четири/ години и се състои от 3/три/до 5/пет/члена.Председателят на комисията участва със съвещателен глас в заседанията на УС.

/2/Ревизионна комисия

1.Извършва ревизии,проверки на клуба и има право да изисква писмени и устни обяснения от длъжностните лица в нея.

2.Осъществява контрол при спазването на Устава и изпълнението на решенията на ОС и УС,както и върху цялостната дейност на клуба.

3.Следи за законосъобразното и ефективно използване на имуществото,спортните съоръжения,уреди,както и тяхното потдържане и опазване.

4.Дава отчет за дейноста си предд ОС.

 

Раздел ІV

Прекратяване на Сдружението

Чл.13.Сдружението се прекратява:

1.Срешения на Общото събрание.

2.С решение на окръжния съд по сеадлището на сдружението в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл.14/1/ При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

/2/Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2,той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

/4/Относно неплатежоспособноста,съответно несъстоятелността,редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидация

Чл.15/1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Сдружението.Ако решение не е било взето до прекратяването,то се взема от ликвидатора.

/2/Лицата,придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал1-3,отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Раздел V

Задължения за водене на книги

Чл.16/1/„Клуб по спортен риболов Царевец” е длъжен да води книга за протоколите от заседания на колективните си органи.Ръководещият заседанието и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верноста на съдържанието му.

/2/„Клуб по спортен риболов Царевец” изготвя доклад за дейноста си веднъж годишно,който съдържа данни относно:

-осъществяваните дейности на клуба,изразходваните за тях средства,връзките им с целите и програмите на клуба и постигнатите резултати.

-Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от допълнителна стопанска дейност за набирането на средства.

-финансов резултат от дейността на клуба.

Настоящия устав е приет единодушно от всички присъствали учередители на Учередително събрание на сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортен риболов Царевец”,състояло се на 03.02.2003г. в гр.Велико Търново,в уверение на което същите лично са положили своите подписи под този Устав.